Bonsai, suiseki, saikei - umělecké žánry ovlivňující estetiku bydlení

Globalizační větřík zavál v posledních desetiletích do české kotlinky nové umělecké žánry východoasijského původu - bonsai, suiseki a saikei, které mají výrazně ovlivňovat estetiku bydlení. Bez přílišného zkoumání původních filozofických východisek je tuzemci pragmaticky přivlastňován výsledek - miniaturizovaný obraz přírody (prostřednictvím malého je vidět velké).

Bonsaje - miniaturizované stromky v miskách, mají v Čechách nejvíce příznivců. Bonsajistická periodika vycházejí v tisících výtisků, návštěvnost nejvýznamnějších výstav se také pohybuje v řádu tisíců. Instituciálně zastřešuje hnutí Česká bonsajová asociace (ČAB), která má své zastoupení v Evropské bonsajové asociaci (EBA). Hlavními plody její práce jsou každoroční celostátní výstavy a vydávání časopisu Bonsai (čtvrtletník). V letošním roce se ČBA s úspěchem zhostila uspořádání evropského kongresu AEB v Jihlavě. Na celostátních výstavách jsou vyhod-nocovány „strom roku“ a „Top 10“, probíhají přednášky a demonstrace umění bonsajových mistrů, probíhají soutěže mladých talentů ve tvarování bonsají, jejichž vítězové mají právo účasti v podobné soutěži mezinárodní úrovně pořádané v rámci kongresů EBA. Právě z těchto mezinárodních soutěží se pohupují „skalpíky“ u opasků českých bonsajistů (p. Slovák - vítězství, p. Šebek - 3. místo).

Mapa republiky se stále více zahušťuje bonsai - centry, činnost vyvíjí řada klubů, z nejvýznamnějších akcí pořádaných každoročně kluby zmiňme alespoň mezinárodní výstavu pořádanou tradičně v Praze a výstavu Bonsai klubu Libochovice pořádanou tradičně na nádvoří libochovického zámku. Zájemci mají v současné době v knihkupectví i v knihovnách k dispozici potřebnou literaturu v češtině (využívanou zejména začátečníky a mírně pokročilými), pokud chtějí zabrousit do mistrovských technik, bonsai - centra nabízejí stěžejní díla v angličtině nebo němčině. Za nejzdařilejší učebnici pro začátečníky přeloženou do češtiny je považována kniha Harryho Tomlinsona „Bonsaje - velká kniha o pěstování bonsají“. Řada zásadních článků, přinášejících aktuální informace, vycházejí ve čtvrtletníku Bonsai Příroda a Člověk, který vydává Ing. Stropnický v Českých Budějovicích (k dostání v bonsai - centrech).
Interním „hnacím motorem“ domácí bonsajové scény je konkurence. V počátcích bonsajového hnutí sehrála hlavní úlohu pražská scéna, agilní Bonsai klub Praha uspořádal první výstavy, zavedl první periodikum i podnítil vznik prvních knih českých autorů s touto tématikou. Po částečném „vyhoření paliva“ převzal na čas úlohu leadra Bonsai klub Libochovice. Pražská scéna začíná v současné době opět hýřit aktivitami, a tak se máme v budoucnu nepochybně na co těšit. Na přetřes přijdou i taková témata jako „podfinancování“ české bonsajistiky, neexistence muzeí a galerií, nedořešení problémů za situace, kdy opravdu cenná bonsai přežije svého tvůrce. Lze si jen přát, aby se bonsaje českých tvůrců co nejdříve dotáhly do evropské špičky i v kategorii „ dospělých stromků“.

Suiseki jsou kameny bez opracová Carmonaní, vyjadřující krásu přírody. Přístupnými technikami jsou čištění a leštění. O suiseki se mluví jako o umění rozpoznání krásy kamenů. Bývají umístěny na speciální dřevěné podložce (diaza), nebo v nízkých oválných, či obdélníkových podnosech (suiban). Znázorňující přírodní scenérii nebo objekt úzce spjatý s přírodou (např. vzdálené hory, horu s vodopádem, ostrov, loďku, chatrč, zvířata, lidské postavy).

V Čechách tento umělecký žánr zahnízdil teprve v posledních letech, zejména zásluhou českobudějovic- kého organizátora a propagátora p. Šeráka. Vážní zájemci o tento obor se u nás zatím počítají na desítky. V bonsai - centru lze koupit stěžejní cizojazyčná díla evropských autorů (Benz, Notter). V bonsaistických periodikách se poměrně pravidelně vyskytují články přibližující problema- tiku suiseki, a to i od nejproslulejších světových celebrit. Celostátní výstavy se v posledních letech „svezly“ s celostátními výstavami bonsají. Národní galerie v Praze v průběhu letošního roku uskutečnila prestižní výstavu suiseki na zbraslavském zámku, kterou shlédlo téměř 5 tisíc návštěvníků.

Velkým lákadlem pro nové zájemce je skutečnost, že řada českých řek je z hlediska sběru suiseki panenských, zatímco například koryta japonských řek jsou „vyleštěna“ chodidly statisíců sběratelů a jsou tu dopodrobna popsána naleziště urči-tých typů kamenů. Přitom geologická rozmanitost české kotlinky dává tušit, že se můžeme dočkat mnoha nálezů splňujících ta nejnáročnější kritéria. Zajímavé je pozorovat trendy poevrop-štění tohoto žánru, kdy jsou vědomě opouštěna některá přísná japonská pravidla pro hodnocení, prezentaci a klasifikaci kamenů (např. pozorujeme stále častější tvorbu originálních daiza majících kvality skulptury a opouštějí- cích pozici doplňku ke kameni (harmo-nie komunikujících na roveň postave-ných objektů). Diskutabilní je opouště-ní kritéria „tvrdosti“, kdy zejména kameny ze skupiny karbonátů (dolomi-ty, vápence) tvoří podstatnou část evropských prezentací. Přitom nepří-pustné úpravy kamenů (např. dotvaro-vání kyselinou) jsou v tomto případě snadno proveditelné a velmi nesnadno odhalitelné.

Saikei je idealizovaný miniaturizovaný výseč živé krajiny. Na rozdíl od bonsají i suiseki je tento žánr méně svázán formálními pravidly a holdují mu zejména individuality nesnášející estetickou dogmatiku. Slovo saikei zavedl japonský tvůrce Toshio Kawa-moto, díky jeho neutuchající dlouholeté činnosti ve 2. polovině 20. století tento pojem zdomácněl na celém světě. Tvůrce saikei sestavuje z tácu (podno-su, platformy, misky), kamenů, půdy, mucku (blátíčka pro modulaci strmých svahů), mechu, písku a miniaturizova-ných rostlin. Častými tématy bývají např. mořské pobřeží, ostrovy, skalní výchozy, vzdálené hory, kaňon, jezero, řeka apod. Umělec řeší kompozici, vztah popředí a pozadí, symboliku i detaily tak, aby z celkového díla vyzařovala rovnováha a aktivita.

V našem prostředí je tento žánr dosud integrován do bonsajistického hnutí, nemá samostatné institucionální zastřešení, knihy s touto tématikou jsou k sehnání pouze v angličtině prostřed-nictvím internetu. Bonsajistická periodi-ka občas přinesou fotku saikejí známých světových osobností. Několik saikejí Toshia Kawamota je k vidění v publikaci dr. Hrdličky Svět bonsají.
Všechny tři představené umělecké žánry mají mnoho společného - především cestou miniaturizace umožňují dostat přírodu nejen na zahrádky domů, ale i do městských bytů - na terasy, balkóny i do interiérů. Přinášejí potěšení ze sběratelské činnosti nebo tvorby, člověk navazuje vztah se vznikajícím dílem a jeho prostřednictvím i s obdobně zaměřenými nadšenci. Stěžejní díla jsou i výhodnou investicí. Lze říci, že dochází i ke zpětné vazbě, neboť odlišnost přírodních podmínek způsobuje, že se bonsaje, saikeje i suiseki stávají stále více součástí interiérů. Člověk má potřebu mít je vedle sebe nepřetržitě bez ohledu na roční období. A tak dochází k jevu, kdy např. asijští pěstitelé masivně exportují „bytové“ bonsaje do Čech, přestože je v příznivějších klimatických podmínkách produkují na venkovních plantážích a ve svých bytech je vystavují pouze krátkodobě v tokonomách (výstavní výklenek). Tvrdou práci je vidět na sortimentu i vitalitě rostlin, neboť není v zájmu obchodníků brzký zánik rostliny poté, co je poprvé ve svém životě doopravdy umístěna do bytu. Lze spekulovat, že budoucnost mají zejména rostliny uživatelsky komfortnější, které např. přežijí víkend bez zálivky (Češi se nevzdají svých víkendových pobytů na chatách a chalupách) a pokud možno i „second hand“ zálivku po dobu zahraničních dovolených.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP