Dřevo pro život

Dřevo provází lidstvo již od úsvitu dějin. Evropa je jediný světadíl, kde se dlouhodobě zvyšuje rozloha lesů a narůstají zásoby dřeva. Evropské země dnes využívají přibližně 60 % přírůstu dřeva, přitom evropské lesy stárnou a v souvislosti s globální změnou klimatuv nich hrozí závažné ekologické problémy.

Česká republika patří mezi evropské státy,v nichž se za posledních 100 let významně zvýšila rozloha lesů i zásoby dřeva. V kontrastu s tím je ovšem fakt, že ve využití dřeva na jednoho obyvatele se ČR řadí v Evropě na jedno z posledních míst. Místo dřeva jsou tak stále preferovány ekologicky méně vhodné materiály jako plasty, železo, beton, jejichž výroba významně více zatěžuje životní prostředí. Protože zásoby dřeva v českých lesích se s jejich rostoucí rozlohou a řádnou péčí o ně setrvale zvyšují,je skutečnost velmi nízkého využití dřeva v ČR dlouhodobě neudržitelná.

České lesnictví a dřevozpracující průmysl prošly za posledních 15 let radikálními změnami směřujícími k zásadní modernizaci, ekologizaci péče o lesní bohatství a způsobů zpracování dřeva v duchu zásad trvale udržitelného rozvoje celé společnosti.

Jsme přesvědčeni, že zdravá společnost potřebuje ke svému rozvoji zdravé lesy. Krásné lesy a kvalitní dřevo jsou odkazem práce našich předků, važme si tohoto dědictví a rozšiřujme ho. Lesník několik setlet dotváří ráz krajiny, o tu je nutné více než dříve pečovat. Jen zdravé lesy poskytují lidem plnohodnotný užitek. Ke zdraví lesů přispívá jejich pravidelná šetrná obnova. Šetrné využívání lesního bohatství je základem ekologicky únosného ekonomického a sociálního rozvoje venkovských oblastí naší republiky.

Česká republika má v důsledku historického vývoje nadprůměrné zásoby dřeva. Dřevo je domácí, obnovitelná ekologická surovina, jež je produktem vyspělého, k přírodě ohleduplného lesního hospodářství. Šetrným využíváním dřeva přispějeme ke zlepšení zdravotního stavu našich lesů, ke zvýšení ekologické stability a krásy české krajiny.

Dřevo je univerzální surovina, z níž jde vyrobit prakticky cokoliv. Dřevo je dobře opracovatelné, má vynikající konstrukční vlastnosti, je pevné a pružné, má dobré tepelné vlastnosti (stavba ze dřeva se chová jako nízkoenergetický dům), je všeobecně dostupné. Dřevo je surovina, ze které sálá energie a teplo. Dřevo je krásným, přirozeným, ušlechtilým materiálem, který má své osobité kouzlo, má svou duši. Dřevo je nejperspektivnější surovinou, ekologickým a kreativním materiálem budoucnosti. Dřevo nabízí dokonalé možnosti bezodpadového zpracování. Dřevo je recyklovatelné, nezatěžuje prostředí ani při vzniku, ani při likvidaci.

Ve výrobcích ze dřeva se dlouhodobě uchovává uhlík, tím se stabilizuje jeho množství v přírodě a zmenšují se dopady globálních klimatických změn. Jeden m3 dřeva váže až 250 kg CO2. Při průměrné spotřebě 100 – 150 m3 dřeva na jeden dům a životnosti stavby minimálně 100 let se jedná o nezanedbatelná množství. Přitom na místě, kde se na dřevěný dům vytěžil les, za sto let vyroste les nový - a ten váže další tuny tohoto skleníkového plynu. Naopak při výrobě cementu, pálení cihel a vápna, přepravě stavebních hmot se obrovská množství tohoto plynu pouze uvolňují.

Stavby ze dřeva zatěžují životní prostředí výrazně méně než stavby z cihel a betonu. Stavby ze dřeva mají vynikající kvalitu, stabilitu a životnost. Dřevo je v českých zemích tradičním stavebním materiálem. K nejekologičtějším formám bydlení patří domy ze dřeva. Dřevěné domy působí dobře na zdraví svých obyvatel – každá stavba fi ltruje venkovní vzduch a dřevo dokáže zpracovat až o 80 % víc škodlivin než běžné zdivo. Stavby ze dřeva lépe odolávají požárům než stavby z betonu, oceli a skla! Lepené dřevěné stavební prvky se staly významným základem i pro výstavbu unikátních dřevěných objektů. Moderní lepené dřevěné konstrukce se uplatnily i při stavbách dřevěných potrubí a mostů. Dřevěný nábytek přináší do našich domovů kousek přírody. Hračky ze dřeva přinášejí radost z doteků přírody.

Mezi evropskými státy zaujímá ČR 12. místo v lesnatosti, v zásobě dřeva na 1 hektar je na 4. místě a v ročním přírůstu na 1 ha je na 6. místě. Zejména poslední dva údaje dokumentují, že stav lesů v ČR není zdaleka takový, jak je bohužel často neodborně prezentován. Běžné roční přírůstky dřeva jsou 18 mil. m3 a těžba v rozmezí 13 až 14 mil. m3. Porovnáním těžby a přírůstu zjistíme, že přírůstové možnosti byly v minulých letech v ČR využity cca ze 75 %. Lesní hospodáři mohou přiměřeně zvýšit těžby, aniž by tím ohrozili zájmy společnosti.

V současnosti se i u nás diskutuje otázka možného zvýšení roční spotřeby produktů ze dřeva z 0,23 m3 na obyvatele na dvojnásobek v časovém horizontu deseti let.

Dřevo bylo jedním z prvních materiálů, ze kterého lidé stavěli svá obydlí, vyráběli předměty denní potřeby a využívali ho jako zdroj energie. Po velkém rozmachu plastů, betonu a dalších materiálů, které ve 20. století nahradily některé výrobky tradičně vyráběné ze dřeva, se dnes lidé pomalu vrací k přírodním materiálům.

Dřevo má nejen výborné technologické vlastnosti, ale je také krásné. Kromě toho má různé výhody. Zatímco většina výrobků a materiálů, které používáme a které mají zásadní vliv na kvalitu našeho života, se vyrábí z fosilních zdrojů - nejčastěji z ropy a jejích produktů, dřevo je surovina obnovitelná. Výrobky ze dřeva nezatěžují životní prostředí ani při svém vzniku ani při likvidaci. Představují tedy možnost trvale udržitelného rozvoje.

Nadace Dřevo pro život
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6
tel.: 224 381 111, e-mail:jan.rezac@drevoprozivot.cz
www. drevoprozivot.cz

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP