Klas Nekoř

Jednou z největších fi rem zabývajících se výrobou osiva trav a jejich směsí je od roku 1997 KLAS Nekoř a.s. Navazuje na tradici pěstování trav na semeno v oblasti Orlických hor. Počátky travního semenářství sahají do dvacátých let minulého století. Většina druhů a odrůd dodávaných ve směsích Klas Nekoř je českého původu, pouze část odrůd je doplněna ze zahraničí. Vyrábí široké spektrum směsí dle požadavku odběratelů. Pícní za účelem co nejvyššího výnosu hmoty a trávníkové dle způsobu využití.

Trávníky lze rozdělit na okrasné (parky, okolo významných budov, rodinných domů), sportovní (hřiště), technické (protierozní úprava skládek a svahů). Význam travnatých ploch, které nemají pícninářské využití spočívá v jejich funkci estetické, relaxační a biologicko-ekologické. Kořenový systém svým růstem zpevňuje původní profil a zabraňuje vodní a větrné erozi, vysokému odparu a odběrem živin brání jejich vyplavování do spodních vod.

Trávníky stejně jako jiné kulturní rostliny mají specifi cké požadavky na pěstování a podle způsobu využití intenzivního nebo extenzivního jsou rozdílné. Klimatický faktor České republiky není příliš pro pěstování trávníků ideální. Rozložení srážek a teplot v průběhu pěstování neodpovídá požadavkům (nelze srovnat s přímořskými státy). Vyšší nadmořská výška přináší vyšší sněhovou pokrývku a naopak nižší může způsobit holomrazy. Klimatický faktor neovlivníme, ale můžeme správným založením trávníku zlepšit podmínky růstu.

Charakteristika jednotlivých travních druhů: mezi základní komponenty směsí patří jílek vytrvalý, který rychle po zasetí vzchází (za týden). Na počátku trávníku rychle zakrývá půdu a tím brání nadměrnému odparu vody a omezuje zaplevelování. Snáší sešlapávání, vytrvalost v trávníku je 5 let a postupně vymizí. Je možné ho doplnit přísevem. Tento druh je často napadán plísní sněžnou.
Kostřavu červenou řadíme mezi nejvýznamnější trávníkové druhy. Patří mezi vytrvalé travní druhy, je odolná vůči suchu a má malé nároky na půdní a klimatické podmínky. Je zastoupena ve všech typech trávníkových směsí. Lipnice luční dosahuje vysoké vytrvalosti a zaplňuje případné mezery v trávníku. Dobře snáší vysoké zatěžování trávníku. Nevýhodou je pomalé vzcházení po zásevu (tři týdny), proto je nutné ji doplnit jiným rychle vzcházejícím druhem.

Jak na trávník?
pictures/150-1.jpgK založení trávníku je nutné připravit vegetační vrstvu, která by měla být po slehnutí silná minimálně 130 - 150 mm. Pro vytvoření dobrých podmínek je nutné připravit substrát ornice a křemičitého písku, který bude dostatečně propustný a zároveň bude mít dostatečnou schopnost poutat vodu. Před navezením vegetační vrstvy je nutné zajistit slehnutí původního terénu. Před vlastním výsevem (14 dnů) je nutné dodat základní živiny, nejlépe aplikací hnojiva NPK v dávce 3 – 5 kg na 100 m2 a hnojivo zapravit do půdy. Před vlastním setím zvolit správnou směs a složení dle způsobu využití. Nejvhodnějším termínem výsevu je jarní období (duben - červen). Klimatické podmínky tohoto období nám zajistí řádný vývoj rostlin a dle počasí není nutná závlaha. Při letním výsevu je nutné pravidelně aplikovat doplňkovou závlahu. Výsevek volíme podle způsobu využití a zatěžování. Jeden kilogram osiva nám stačí na 20 – 40 m2. Pokud předpokládáme vyšší zatěžování je nutné výsevek zvýšit. Osivo zapravíme do hloubky 10 - 15 mm. V případě ručního setí je nutné povrch půdy uválet, zapravíme tak drobná osiva do půdy a zajistíme vzcházení. První kosení vzešlého trávníku provádíme na vyšší strniště. U dalších pravidelných sečí snížíme výšku strniště. Důležitým faktorem je hnojení ledkem amonným v dávce 2 kg/100m2 po sečích, nejlépe před deštěm jednou za měsíc v období duben až srpen. Začátkem měsíce října je důležité hnojení NPK v dávce 3 - 4 kg/100m2, tímto hnojením zajistíme vývoj rostlin před zimou. Při aplikaci hnojiva je nutné dodržet rovnoměrné dávkování.
Tento článek vyjadřuje stručně péči o trávník. Obecně panuje názor, že tráva roste sama a podle toho k pěstování trávníků přistupujeme. Dokonalou péčí o trávníky splníme funkci estetickou, především v městském prostředí. Prvním krokem k vytvoření dokonalého trávníku je nákup vhodného osiva směsi.

Bc. Miroslav Vencl, KLAS Nekoř a.s.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP