Mechanická stabilita vnějších kontaktních zateplovacích systémů

V minulém čísle časopisu jsme měli možnost se seznámit s kvalitními materiály určenými zejména k mechanickému zhotovení zateplovacích systémů. Zvyšující se cena energií, „tepelná pohoda“ bytů, zlepšení vzhledu bytů apod. - to jsou důvody k zateplení domu a zlepšení úrovně bydlení. Než se však do zateplení objektu pustíte, je dobré vědět, že platí jisté zásady. Řídicí předpis pro evropské schvalování ETAG č. 004 Vnější tepelně izolační systémy s omítkovou vrstvou vydaný Evropskou organizací pro technické schvalování EOTA, podle kterého jsou v rámci zemí EU certifi kovány zateplovací systémy klade, vedle dalších kritérií, velký důraz na mechanickou stabilitu zateplovacího systému tedy jeho odolnost vůči zatížení, které na zateplovací systém působí. V kontaktním zateplovacím systému se můžeme setkat s několika druhy jeho zatížení.

Zatížení vlastní hmotností:

Vlastní hmotnost vyvolává smykové síly, které jsou přenášeny přes lepicí hmotu na podklad. Hmotnost vnějšího souvrství přenáší izolant.

Zatížení vnějšího souvrství může způsobit deformaci izolantu tj. posun vnějšího souvrství ve směru zatížení. Vzhledem k velikosti zatížení vlastní hmotností (maximální hodnota sil je 0,5 kN/m2 v případě těžkých systémů) lze síly vyvolané vlastní hmotností zateplovacího systému s ohledem na síly vyvolané hydrotermickým zatížením zanedbat.

Hydrotermické zatížení:
Střídání chladu – tepla a sucha – vlhka způsobuje natahování vnějšího souvrství a vede vedle silového napětí vnějšího souvrství k deformaci vnějšího souvrství na volných nárožích. U běžných zateplovacích systémů je toto zatížení přenášeno izolantem a lepicí hmotou na podklad. Při použití zateplovacího systému s masivní povrchovou vrstvou (keramický obklad) se využívají talířové hmoždinky s ocelovým rozpěrným prvkem pro částečnou eliminaci posunutí povrchové vrstvy vlivem hydrotermického zatížení. Počet hmoždinek na 1 m2 bývá výrazně vyšší než u běžného systému (obvykle 11 – 12 kusů).

Zatížení sáním větru:
Sání větru vyvolává v zateplovacím systému axiální síly, které přes zateplovací systém působí na podklad. Rozhodující pro mechanickou stabilitu systému je vzájemná přilnavost jednotlivých vrstev zateplovacího systému a přilnavost lepicí hmoty k podkladu. Zatímco přilnavost jednotlivých vrstev je jednoznačně ověřena zkouškami v rámci certifi kace systému, přilnavost lepicí hmoty k podkladu je nutné posuzovat individuálně s přihlédnutím ke stavu podkladu. Všude tam, kde není stoprocentní jistota o vhodnosti podkladu pro lepení nastupuje mechanické kotvení. Talířové hmoždinky mechanicky propojují povrch izolačních desek se zdicím materiálem. Jejich použití umožňuje aplikaci kontaktních zateplovacích systémů i na povrchy s nátěry, nástřiky nebo starou omítkou. Tedy všude tam, kde by bylo použití pouze lepeného systému velmi nespolehlivé nebo zcela nemožné. V každém vnějším kontaktním zateplovacím systému se vyskytují kombinace výše uvedených zatížení. Z hlediska mechanické stability je však důležité pouze zatížení sáním větru.

Požadavky na podklad defi nuje ČSN 73 2901, kde je uvedeno, že minimální hodnota soudržnosti podkladu musí být alespoň 80 kPa. Průměrná hodnota soudržnosti by neměla být menší než 200 kPa.

Dále norma uvádí, že ETICS (anglická zkratka pro vnější kontaktní zateplovací systém) spojovaný s podkladem pouze pomocí lepicí hmoty nesmí mít podklad povrchovou úpravu vytvořenou omítkou nebo nátěrovými hmotami (nátěry, nástřiky).

Jestliže se jedná o zateplení objektu s podkladem opatřeným omítkou nebo nátěrem lze použít pouze systém mechanicky kotvený.

Mechanicky kotvený zateplovací systém:
Pro mechanické upevnění systému lze použít pouze v systému specifi kované kotvicí prvky. Tyto kotvicí prvky – hmoždinky musí být jednoznačně uvedeny ve schválení ETA příslušného systému. V ETAG č. 004 jsou uvedeny dvě zkoušky pro zjištění odporu proti zatížení větrem. Je to zkouška protažením upevnění izolantem a zkouška pěnovým blokem.
Ve schválení ETA zateplovacího systému mohou být uvedeny pouze hmoždinky schválené podle ETAG č. 014.
ČSN 73 2901: Druh hmoždinek, jejich počet, poloha vůči výztuži a rozmístění v ploše desek tepelné izolace a v místě jejich styků, a nebo v celé ploše ETICS je určen ve stavební dokumentaci.
Určení druhu, počtu, polohy vůči výztuži a rozmístění hmoždinek vychází z podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu podle ETAG č. 004 a z podmínek výsledků zkoušek hmoždinek podle ETAG č. 014. Hmoždinky osazované před provedením základní vrstvy se obvykle umisťují jak v místě styku rohů desek tepelné izolace, tak v ploše těchto desek.
Pro zajištění těchto podmínek je třeba použití 6 kusů hmoždinek na 1 m2 Kotevní schéma pro izolační desky z polystyrenu a minerální vaty s podélnou orientací vláken. Hmoždinky umístěné v rozích desky zabraňují jejich zvedání, hmoždinka(y) v ploše vydouvání desky. Podle požadavků stavby se počet hmoždinek zvyšuje s rostoucí výškou objektu hlavně v oblasti nároží.
Zateplovací systémy s izolačními deskami s podélnou orientací vláken vyžadují mechanické upevnění vždy. Mají tak malou pevnost v axiálním směru, že by u lepeného systému tvořily slabý článek souvrství. Kotvení zateplovacích systémů s izolačními deskami s kolmou orientací vláken je nutné provádět hmoždinkami s talíři velkého průměru (140 mm) nebo hmoždinkami s talířky běžného průměru 60 mm přes základní vrstvu.

Podle těchto zásad provedené mechanické upevnění zajistí mechanickou stabilitu zateplovacího systému s dostatečnou spolehlivostí po celou dobu jeho životnosti.
Jistě se najde řada argumentů typu: „doposud jsme kotvili menším počtem levnějších hmoždinek a také to drží.“ Samozřejmě, nikde není psáno, že takto provedený zateplovací systém musí spadnout, ale také nikdo nemá jistotu, že se to nemůže stát.

Hmoždinky EJOT pro mechanické upevnění kontaktních zateplovacích systémů:
Na základě řídicího pokynu pro evropské technické schvalování byly postupně vyvinuty a uvedeny do praxe již 3 typy hmoždinek EJOT, pro které je použit obchodní název ejotherm®.
Tyto hmoždinky, lišící se rozpěrnými prvky, mají kotevní hloubku pouze 25 mm a jejich použití je do betonu, cihelného zdiva z plných a dutinových cihel (kategorie A, B, C). Hmoždinka ejotherm® STR U má schválené použití i do betonu z lehčeného kameniva (kategorie D).
Vlajkovou lodí nové řady hmoždinek s evropským technickým schválením je právě již zmíněná hmoždinka ejotherm® STR U, která může být použita pro zapuštěnou montáž pomocí nástroje STR tool. Zapuštění vzniklé v izolantu je následně zakryto zátkou podle druhu izolantu buď z polystyrenu nebo minerální vaty. Toto provedení hmoždinky zabraňuje možnému vykreslování talířků hmoždinek na povrchu zateplovacího systému. Malá polystyrenová zátka (obrázek 19), kterou se uzavírá pouze otvor v hmoždinkovém pouzdře, dovoluje tuto hmoždinku použít i pro povrchovou montáž například při kotvení izolačních desek s kolmou orientací vláken ve spojení s talířem EJOT.

Všechny současné typy talířových hmoždinek EJOT schválené podle ETAG č. 014 se vyznačují vysokými parametry hodnot charakteristické únosnosti a díky tuhosti talířků i velkým odporem proti protažení izolantem při zkouškách zateplovacích systémů podle ETAG č. 004. Použití hmoždinek ejotherm® ST U, ejotherm® STR U a ejotherm ® NT U a hmoždinky EJOT® SDM-T U v zateplovacích systémech zabezpečí plnou mechanickou stabilitu systému po celou dobu jeho uvažované životnosti.

Ing. Jan Dvořák
EJOT CZ, s.r.o.
Zděbradská 65 251 01 Říčany - Jažlovice Tel.: +420 323 637 811-3 e-mail: info@ejot.cz

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP