Měřicí a indikační zařízení v otopných soustavách a soustavách TUV

Aby mohlo být plně využito vlastností regulačních zařízení, která předepisují zákonné a podzákonné právní normy, musejí být jak otopné soustavy tak i soustavy dodávky teplé užitkové vody vybaveny odpovídajícím měřicím a indikačním zařízením.

Ve spotřebitelských soustavách u otopných těles je povinností vyplývající ze zákona instalovat armatury s termostatickými hlavicemi a vysokým hydraulickým odporem. Tyto armatury mají jednak stabilizovat hydrauliku otopných soustav, jednak umožnit spotřebitelům, aby si jejich pomocí mohli nastavovat v jednotlivých místnostech jimi požadovanou vnitřní teplotu. Základním předpokladem dosažení energetických úspor je, aby byli sami spotřebitelé ekonomicky zainteresováni na hospodárném provozu vytápění. Toto mají za úkol zajistit indikátory vytápění.

Chybou naší legislativy je, že indikátory vytápění nejsou uvedeny v žádném zákoně či vyhlášce jako povinná součást otopných soustav. Jejich instalace je však nanejvýš žádoucí z hlediska zájmu spotřebitelů na úsporách tepla a hospodárném provozu celé otopné soustavy. Podle jejich údajů se pak bude provádět rozúčtování nákladů na vytápění mezi konečné spotřebitele, tj. vlastníky či uživatele bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce (budově). Teplo dodávané do otopné soustavy se měří měřiči tepla na vstupu do otopné soustavy (fakturačním měřidlem), které je povinnou částí otopné soustavy. U bytových horizontálních otopných soustav se opatřuje měřičem tepla přípojka do každého bytu. Tohoto měřidla je možno využít jako fakturačního v případě, že smlouvu o dodávce a odběru tepla má s dodavatelem tepla uzavřenou přímo vlastník nebo uživatel bytu.

Rovněž soustavy dodávky teplé užitkové vody je možno vybavit na jejich vstupu do budovy fakturačním měřidlem. Daleko častějším případem je však měření spotřeby tepla i množství ohřívané vody přímo u ohříváku v kotelně nebo předávací stanici, které mohou sloužit bud‘ pro jeden objekt nebo pro skupinu budov.

V soustavách dodávky teplé užitkové vody jsou obvykle vybaveny jednotlivé byty nebo nebytové prostory teplovodními vodoměry. V méně častých případech se vodoměry mohou vybavovat přímo i jednotlivé výtoky (spotřebiče) studené i teplé vody.

Znovu je nutno zdůraznit zásadu, že maximálních úspor energie je možno dosáhnout pouze optimální součinností regulační a měřicí či indikační techniky.

U otopných soustav půjde především o návaznost termostatických ventilů a indikátorů vytápění. U soustav dodávky teplé užitkové vody půjde o návaznost armatur u jednotlivých výtoků a příslušných vodoměrů (individuální nebo bytových).

Ing. Jiří Cikhart, DrSc.
energetický auditor a soudní znalec v oboru energetika

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP