Nadace dřevo pro život

Česká republika patří mezi evropské státy, v nichž se za posledních 100 let významně zvýšila rozloha lesů i zásoby dřeva. V kontrastu s tím je ovšem fakt, že ve využití dřeva na jednoho obyvatele se ČR řadí v Evropě na jedno z posledních míst. Místo dřeva jsou tak stále preferovány ekologicky méně vhodné materiály jako plasty, železo, beton, jejichž výroba významně více zatěžuje životní prostředí. Přitom evropské lesy stárnou a v souvislosti s globální změnou klimatu v nich hrozí závažné ekologické problémy.

Tyto skutečnosti vedly k rozhodnutí založit Nadaci dřevo pro život. Zakladatelé nadace reprezentují komplexně pojatou zodpovědnou péči o dřevěné bohatství, od vlastníků lesů, přes dodavatele služeb pro lesní hospodářství, až po zpracovatele dřeva do fi nálních výrobků. Založením nadace je deklarována odpovědnost vlastníků a správců lesů a významných podnikatelských subjektů za ekologickou stabilitu české krajiny a za sociální a ekonomické perspektivy rozvoje životní úrovně lidí ve venkovských oblastech.

Nadace podporuje ekologickou výchovu: občané s jasným ekologickým povědomím mají zodpovědný vztah k přírodě • odborné lesnické, dřevařské, stavební školství: skuteční profesionálové zvládnou šetrnou péči o lesní ekosystémy spojenou s ohleduplným využíváním dřeva pro uspokojování potřeb společnosti • výzkum: výzkum na špičkové úrovni nám dá informace o tom, jak zodpovědně řídit trvale udržitelné lesní hospodářství a jak s maximálním efektem využívat dřeva, této jedinečné, obnovitelné suroviny. Nadace podporuje studie, analýzy a průzkumy veřejného mínění, protože jenom přesné informace o názorech veřejnosti umožňují zodpovědně reagovat na stále větší zájem lidí o stav lesů a přírody.

Základní programy Nadace
pictures/124-1.jpg 1. Program: Pinocchio (vzdělávání o dřevě)
Cílem programu je pomáhat nevládním organizacím, školám, obcím a ostatním partnerům rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu.

2. Program: Pomoz kousku krajiny, který máš rád
Cílem programu je podílet se na revitalizaci civilizací narušeného životního prostředí, uchování přírodního a kulturního dědictví. Pomáhat trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí. Pomáhat handicapovaným spoluobčanům poznávat krásy přírody.

3. Program: Zachraňte duši dřeva
Cílem programu je pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využití dřeva. Pomáhat chráněným dílnám a handicapovaným řemeslníkům. Napomáhat záchraně kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dřeva.

4. Program:Dřevěný domov
Cílem programu je pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin; podpora užití dřeva ve stavebnictví; podpora architektonických soutěží v oblasti užití dřeva; podpora výtvarných soutěží v oblasti užití dřeva.

5. Program: Co víš o dřevě?
Cílem programu je napomáhat šíření informací o péči o české lesy a využití dřeva. Podílet se na utváření vztahu veřejnosti k problematice ochrany životního prostředí. Napomáhat zapojování občanů do rozhodování o věcech veřejných s důrazem na péči o životní prostředí.

Fakta o dřevěném bohatství ČR
Mezi evropskými státy zaujímá naše republika 2. místo v zásobě dřeva na 1 hektar (335 m3/ha), 6. místo v ročním přírůstu na 1 ha (6,6 m3/ha) a rozloha lesů činí 33,5 % území republiky, tím se řadíme mezi 12 nejlesnatějších států v Evropě.$br>

V České republice se dlouhodobě zvyšují zásoby dřeva. Celkový roční přírůst v českých lesích je přibližně 18 mil. m3, přitom se ročně vytěží zhruba 14 – 15 mil. m3, to znamená, že každoročně se zvětší zásoby dřeva nejméně o 3 mil. m3 a v roce 2003 činily přibližně 920 mil. m3 (v roce 1930 to bylo 307 mil. m3).

V Rakousku byl během posledních 15 let zaznamenán vzrůst spotřeby dřeva na jednoho obyvatele z 0,30 na 0,62 m3. Velkého zvýšení využívání dřeva na jednoho obyvatele dosáhly také skandinávské státy, kde je na špici Finsko s 1,00 m3 na jednoho obyvatele. V České republice se využije na jednoho obyvatele pouze 0,23 m3 dřeva ročně.

Zatímco v Česku tvoří podíl staveb na bázi dřeva na bytové výstavbě jen 1 %, v Německu je to 7 % (z toho v Bavorsku 70 %), v Rakousku, Švýcarsku 10 %, Velké Británii – Anglii, Walesu 15 %, Skotsku 50 % (přitom na britských ostrovech jsou malé vlastní zdroje dřeva), ve Finsku, Norsku a Dánsku přes 60 %, v USA 65 % a Kanadě dokonce 80 %.

Celkové využití dřeva ve stavebnictví:
Kanada přes 80 %, Finsko, Švédsko, Norsko 70 %, USA 65 %, SRN a Rakousko 20 %, ČR méně než 3 %.

Ve výrobcích ze dřeva se dlouhodobě uchovává uhlík, tím se stabilizuje jeho množství v přírodě a zmenšují se dopady globálních klimatických změn. Jeden m3 dřeva váže až 250 kg CO2. Při průměrné spotřebě 100 - 150 m3 dřeva na jeden dům a životnosti stavby minimálně 100 let se jedná o nezanedbatelná množství. Přitom na místě, kde se na dřevěný dům vytěžil les, za sto let vyroste les nový - a ten váže další tuny tohoto skleníkového plynu. Naopak při výrobě cementu, pálení cihel a vápna, přepravě stavebních hmot se obrovská množství tohoto plynu pouze uvolňují.

Takto využité dřevo lze po letech několikanásobně recyklovat nebo ho spálit a vzniklé teplo opět různými způsoby využít. Přitom za dobu životnosti dřevěného domu nám vyroste nový les. Je znám lepší a efektivnější způsob udržitelného stavění, včetně recyklace materiálů pro stavění?

Závěr
Jsme přesvědčeni, že zdravá společnost potřebuje ke svému rozvoji zdravé lesy. Krásné lesy a kvalitní dřevo jsou odkazem práce našich předků, važme si tohoto dědictví a rozšiřujme ho. Lesníci několik set let dotvářejí ráz krajiny, o tu je nutné více než dříve zodpovědně pečovat. Jen zdravé lesy poskytují lidem plnohodnotný užitek. Ke zdraví lesů přispívá jejich pravidelná šetrná obnova. Šetrné využívání lesního bohatství je základem ekologicky únosného ekonomického a sociálního rozvoje venkovských oblastí naší republiky.

 

Kontakty: Nadace dřevo pro život Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 IČ: 273 63 589, č. ú.: 350 350 350 / 2400 Tel.: +420 224 381 111 Mobil: +420 724 576 008 E-mail: jan.rezac@drevoprozivot.cz www.drevoprozivot.cz

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP