Nemrznoucí směsi do ústředních topení

S klasickým použitím teplonosných nemrznoucích médií se setkáváme nejčastěji v případě kapalin užívaných pro chlazení v automobilech. K nim nyní přistupují i oblasti aplikací kapalin do solárních kolektorů, klimatizačních zařízení i systémů ústředních vytápění využívaných jen v kratších obdobích a jinak vystavených i teplotám pod bodem mrazu.

Na takové kapaliny jsou kladeny značné nároky:
- maximální měrné teplo
- vysoká teplotní vodivost
- minimální měrná viskozita s co nejmenším kolísáním v rozmezí pracovních teplot
- vysoký bod varu a nízký bod tuhnutí
- nezpůsobovat korozi na materiálech uvedených systémů
- chemická stálost během používání
- přijatelná cena

Současné splnění všech těchto požadavků není někdy možné, proto je třeba je vzájemně optimalizovat. Např. u kapalin do automobilů je často upouštěno od požadavku netoxičnosti, zatímco u solárních systémů je na tento požadavek kladen větší důraz.

Jak vybrat správný typ nemrznoucí kapaliny?
Mezi nejužívanější složku tvořící základ těchto směsí patří monoetylenglykol. Vykazuje řadu výhodných provozních parametrů, ale pro jeho toxicitu se bráníme jeho použití. Při koncentraci v odpadních vodách vyšší než 1 mg/l je nebezpečný.
U člověka způsobuje otoky, zduření a poškození cévních stěn, škodlivě působí na nervovou soustavu a ledviny, byl prokázán i silně mutagenní účinek.

Tyto skutečnosti vedly a vedou k využívání monopropylenglykolu, který je k živým organizmům značně šetrnější (je využíván i v kosmetice a léčivech), ale vykazuje horší teplosměnné charakteristiky a je dražší. Pro odpadní vody se povoluje koncentrace 200 x vyšší než pro monoetylenglykol. Proto je používán do nových typů chladicích kapalin v automobilech, v systémech ústředních vytápění či pro solární kolektory.

Ideální kapalinou by z pohledu zdravotní nezávadnosti byla nemrznoucí směs na bázi glycerinu, avšak teplosměnné charakteristiky jsou již dosti nepříznivé, proto se používá do kapalin jen tam, kde je to nezbytně nutné jak z hlediska životního prostředí, aplikace (ohřev pitné vody a vody k varným účelům), tak materiálů použitých ke konstrukci systémů (lze použít pro solární pryžotextilní kolektory).

Vyhovující je směs na bázi etanolu. Technické charakteristiky jsou velmi přijatelné s výjimkou nízkého bodu varu a hořlavosti, zejména ve vyšších koncentracích. Proto se těchto kapalin využívá jen omezeně.

Jak zabránit korozi nejen v potrubí?
Samostatným problémem všech těchto kapalin je jejich vliv na materiály použité pro konstrukci systému ohřevu (především jejich korozní působení). Aby se korozní účinky působení vody i nemrznoucích složek omezily na minimum, jsou používány do těchto směsí inhibitory koroze. S požadavkem dlouhodobé životnosti a použitelnosti zařízení i kapalin nabývá řešení tohoto problému na významu, protože se z nich časem mohou uvolnit agresivní korozní látky.

Z těchto důvodů bylo dříve nutné provádět výměnu nemrznoucích směsí v automobilech již po 2 letech provozu. Tak tomu bylo při použití tzv. systémů anorganických sloučenin jako inhibitorů koroze. Vývoj posledních desetiletí ale dospěl k inhibitorům koroze na bázi organických sloučenin, čímž se životnost dodávaných směsí i pro automobily prodloužila až na 5 let. Další pokrok lze očekávat s rozvojem nanotechnologií. Obdobně pokračuje vývoj i u nemrznoucích směsí do systémů ohřevu vody.

Nové trendy v prevenci koroze
Nemrznoucí směs je dodávána bez inhibitorů koroze, které jsou dávkovány do směsi až před finálním použitím s ohledem na konečný objem kapalin po eventuálním naředění. Nedochází tak k jejich přebytku či nedostatku. V neposlední řadě pak takový systém umožňuje i dodatečné doplnění jen inhibitorů koroze. Nemrznoucí kapaliny, jež mají již ve výrobě přidané inhibitory koroze, lze pak obtížně renovovat, protože většinou nevíme, jaký inhibitor koroze byl přidán výrobcem. Přidáním rozdílného druhu inhibitoru koroze může totiž dojít k chemické reakci s neznámým inhibitorem a tím i k negativní změně vlastností. V této souvislosti proto nabízejí některé firmy i bezplatné zkoušení kapalin po několikaletém provozu a současně i doporučení, jaké složky přidat pro další bezproblémový chod.

5 zásad správné volby nemrznoucí kapaliny
- stanovit předpokládanou teplotu, které bude systém vystaven
- stanovit objem potřebné směsi
- zjistit požadavky na zdravotní a ekologickou nezávadnost kapaliny
- stanovit použité materiály, které jsou ve styku s kapalinou (trubky, kotel, radiátory, trubky v solárních článcích) a podle toho vybrat vhodný inhibitor koroze
- ověřit, zda dodavatel nemrznoucí kapaliny je schopen i po letech otestovat nemrznoucí směs a jaké náklady jsou s tím spojené.

I při výběru nemrznoucí kapaliny do potrubí platí, že před konečnou volbou je vhodné probrat každý případ individuálně s výrobci použitého systému ohřevu i s výrobci nemrznoucích směsí kapalin.

Vladimír Fiala

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP