Ochrana rodinných domků před červeným kohoutem

V případě, že se rozhodnete postavit si rodinný domek, nebo provést rekonstrukci svého domu, neměli byste zapomínat na tzv. červeného kohouta.

V dřívějších dobách se domy stavěly z hořlavých materiálů v těsné blízkosti dalších domů a v případě, že vznikl požár, šířil se z jednoho domu na druhý velmi rychle, stavební konstrukce se velmi brzo zbortily, čímž vznikaly velice krátké doby pro záchranu osob z hořících objektů. Tyto skutečnosti zapříčinily vzniku mnohých ztrát na životech a zdraví osob a ztrát na majetku. Proto se začal klást větší důraz na prevenci před požáry. Aby se zabránilo ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku musí být stavební objekty projektovány tak, aby umožnily bezpečný únik osob z hořícího objektu na volné prostranství nebo do jiných požárem neohrožených objektů, aby bránily šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř objektu (požární úsek = prostor ohraničený od ostatních částí tohoto objektu požárně - dělícími konstrukcemi), aby bránily šíření požáru mimo objekt např. na jiný objekt, nebo jeho část, aby umožnily účinný zásah požárních jednotek při hašení požáru a záchranných pracích.

Aby byly splněny tyto podmínky, zpracovává se tzv. „Požárně-bezpečnostní řešení staveb“, ve kterém se objekt rozdělí na požární úseky. Posoudí se požární odolnosti stavebních konstrukcí (tj. doba, po kterou jsou stavební konstrukce schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce). Dále se posoudí kapacity a rozměry únikových cest a stanoví se tzv. proluky (požárně nebezpečné prostory = prostory, ve kterých je nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo požární úsek sáláním tepla).

Toto „Požárně-bezpečnostní řešení staveb“ zpracovává autorizovaná osoba pro požární bezpečnost staveb a musí být součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Dalším dokladem, který musí být předložen ke stavebnímu řízení, je doklad o zajištění požární vody. Pro zásobování požární vodou se musí zabezpečit zdroje požární vody, které jsou schopny trvale zajišťovat požární vodu v předepsaném množství. Mezi tyto zdroje patří nadzemní a podzemní hydranty nebo požární výtokové stojany a plnící místa nebo vodní toky (např. řeka, potok) a nebo přirozené a umělé vodní nádrže (např. studny, rybníky, jezera, požární nádrže a bazény). Tento doklad vystavují majitelé nebo správci těchto vodních zdrojů.

V neposlední řadě nelze opomíjet i další technická vybavení, která jsou nedílnou součástí objektu pro bydlení, jako je odborná instalace topných systémů (např. plynových, elektrických a jiných spotřebičů), od kterých je nutno doložit v případě kolaudačního řízení technické osvědčení a příslušné revizní zprávy. V případě použití některých pož. odolných materiálů je nutné doložit doklad o atestu materiálu a oprávnění firem k jeho montáži (např. požárních nátěrů a jiných bezpečnostních prvků staveb).
(IČ)

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP