Splněná přání 2

Jsem často na cestách a vzpomínám na své blízké. Když jsem s rodinou, chci, aby byla pohoda. Volba bazénu byla správná. Pokud to počasí dovolí, scházíme se u bazénu, kde najdeme všichni pohodu, osvěžení a hlavně jsme spolu. Vsadili jsme na tradici, kvalitu a profesionalitu firmy A+M Borovnička, výrobce bazénů. Neváhejte a zkuste to i vy. Bazény A+M Borovnička - to je kvalita, do které si můžete skočit.

Shrňme si několik základních informací o bazénu:

Jak bazén vypadá?

Bazén je vyroben z ekologicky nezávadného polypropylénu (tl. 1,5 mm), odolného proti UV záření. Plastový materiál plní funkci opěrné konstrukce i vodotěsné vložky zároveň, proto nejsou užitné vlastnosti bazénu omezeny tak, jako u jiných typů bazénů např. z plechových konstrukčních prvků nebo z fóliové vložky apod. Bazén se montuje u zákazníka na předem připravenou armovanou betonovou desku (tl. 15 - 25 cm). Její povrch musí být hladký a v rovině. Na ni se položí podkladová tkanina, popř. tepelné izolace. Základní vyráběné tvary bazénů jsou: kruh, obdélník, ovál a na přání zákazníka je možnost zhotovit jakýkoliv tvar (rádius v rozích je min. 30 cm).

Instalace bazénu

Pokud je to možné, vybíráme nezastíněný pozemek, chráněný před větrem. Terén musí být rostlý, ne navážka apod. Při zastavěné ploše nad 16 m2 vč. okolních úprav musíme zajistit stavební povolení.

Příprava stavební jámy

Vyhloubená jáma pro bazén musí být větší než je půdorysný rozměr bazénu:
a) bazénový skelet bude usazován vcelku, již svařený. Jámu je třeba vyhloubit na všech stranách větší min. o 25 cm, to znamená, že skutečný rozměr jámy bude min. o 50 cm větší než rozměr bazénového skeletu.
b)bazénový skelet bude svařen v jámě. V tomto případě musí být vyhloubená jáma na každé straně větší minimálně o 50 cm, to znamená, že skutečný rozměr jámy bude minimálně o 100 cm větší, než rozměr bazénového skeletu.
Hloubka jámy je dána součtem výšky zapuštěného bazénu a síly základní betonové desky. Tuto sílu Vám stanoví stavební odborník podle konkrétní situace na Vašem pozemku. Pokud se dostanete do zóny spodní vody nebo se domníváte, že by se u Vás mohla vyskytnout nebo budujete bazén na mokrém či jinak nestabilním pozemku, poraďte se se stavebním odborníkem o možnostech způsobu odvodnění či o dalších nutných stavebních úpravách. Doporučujeme snížit hladinu podzemní vody pod úroveň základové betonové desky, např. do blízké kanalizace, ven ze svahu apod. Není-li to možné, doporučujeme vybudovat kontrolní šachtu s možností instalace ponorného čerpadla, jejíž dno bude níž, než základová deska, do které zaústíme drenáže vedené po obvodu základové desky.

Základní betonová deska

Dno bazénu bude zabetonováno s ohledem na hladký povrch betonu, který je nutné udržet ve vodorovné poloze s tolerancí + 0,5 cm. Sílu betonové desky, případně počet armování musí, opět určit stavební odborník, doporučujeme vybetonovat 15 - 25 cm s minimálně jednou armovací sítí. Armování a všechny kovové díly bazénu musí být uzemněny. Bude-li u bazénu dnová výpust‘, je možné k ní desku spádovat, ovšem se spádem maximálně 1 - 2 cm od okraje bazénu k výpusti.

Usazení bazénu

Na zatvrdlou betonovou desku se položí podkladová tkanina - geotextilie. Boky bazénu se obalí tmavou folií a na ni se do polí mezi výstužná žebra bazénu vkládá tepelná izolace - nejlépe polystyren tl. 2 - 3 cm.
Použijeme-li na dno tkaninu světlého odstínu, je vhodné ji rovněž překrýt tmavou folií. Folie zabrání vzniku skvrn, viditelných zevnitř bazénu. Bazén, který se bude pokládat do jámy již svařený, je pro snažší manipulaci vhodnější zaizolovat před vložením do jámy.

Vybudování opěrných stěn

Rovné úseky stěn budujeme o síle min. 20 - 25 cm. Dodržení stejné šíře i v obloucích volíme při budování nadzemní obezdívky bazénu (obezdě-ný bazén smí vyčnívat nad terén max. 30 cm - neplatí pro bazény kruhové).
V případě, že chceme bazén vysadit nad 30 cm nebo je bazén budován na nestabilním pozemku, určí šířku a způsob budování opěrných konstrukcí stavební odborník. Před začátkem betonáže zapa-žíme rovné úseky stěn na celou hloubku bazénu, přičemž dbáme na zachování stejné šíře u dna i u horního okraje bazénu. Nyní napustíme do bazénu 30 cm vody a dosypeme betonovou směsí max. do stejné výšky. Beton pěchujeme pouze tak, aby nedošlo k protlačení stěny na jejím nezapaženém úseku (v oblouku). Dojde-li k tomu, je nutné z vnitřní strany bazénu nerovnost vytlačit. Dále zvýšíme hladinu o dalších 30 cm a opět dosypeme betonem. Tímto způsobem pokračujeme až k úplnému obezdění s tím,že betonáž bazénu hl. 1,2 m rozdělíme do dvou a hl. 1,5 m do tří po sobě jdoucích dní.
U kruhových bazénů o průměru více než 4 m doporučujeme obsyp betonem na šířku min. 10 - 15 cm, přičemž v přiměřené míře platí podmínky výše uvedené.

Konečné úpravy

V případě, že máme namonto-vaná světla či jiné technologické zařízení, musíme pro ně v pažení zhotovit otvory, odpovídající jejich vnějším rozměrům.
- Plastovou nádobu na filtraci doporučujeme obetonovat do úrovně terénu o síle 10 - 15 cm.
- Betonová směs musí být jen mírně vlhká, povrch betonu musí být drsný, aby se další vrstvy s předchozí spojily.
V průběhu celé operace je nutno dbát na čistotu a pečlivost, aby zbytečně nebyl poškozen povrch bazénového skeletu!!! Elektroinstalace pro napojení elektrických zařízení nutno dodržet příslušná opatření. Zvláštní důraz je kladen na zabudování proudového chrániče s vybavovacím proudem do 0,03 A v rozvodném zařízení, ze které-ho je napojeno základní, přenosné či doplňkové elektrické vybavení bazénu. Toto je nutné zajistit včetně závěrečné elektrorevize přes odbornou firmu, o-právněnou k provádění těchto činností.

Příslušenství

Filtrace - ze skimmeru je znečiš-těná voda čerpána do pískové filtrace, kde se vyčistí a vtokovými tryskami se vrací zpátky do bazénu. Dno a stěny bazénu se lehce vyčistí vysavačem tak, že teleskopickou tyčí se ovládá kartáč, napojený hadicí přímo do skimmeru a umožní tak odsát všechny nečistoty usazené na dně bazénu.

Chemie -nabídce najdete veškeré potřebné chemikálie k ošetření bazénové vody - k zamezení tvorbě řas, k dezinfekci, k úpravě Ph vody, k odstranění nečistot okraje u hladiny, k vločkování, k zazimování, k odstranění vápenných usazenin atd.

Světla - podvodní světla (50, 100,a 300 W)

Schůdky - schůdky nerez - hliník, plast

Plastové sprchy a předbazénky

Ohřev - elektrický nebo přes výmě-ník, různé druhy solárního příhřevu

Protiproud - vestavěný závěsný

Čističe - automatický čistič BARA-CUDA, počítačem řízený robot Dolphin.

Plachty - plachty krycí - solární -.

Zastřešení - lamelové krytí bazénu, zastřešení z polykarbonátových desek obklad bazénu tvarovanými dlaždicemi z umělého pískovce, skákací prkna, skluzavky a mnoho dalších doplňků...

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP