VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY WINDTOWER

Přírodní silou, kterou se člověk dlouhodobě snaží využít ke svému prospěchu, je energie vanoucího větru. Z historických pramenů i díky dochovaným stavbám víme o značném rozšíření větrných mlýnů na území dnešní České republiky. Poté co tato zařízení byla při mletí obilí nahrazena parními a elektrickými stroji, bylo využívání energie větru dočasně utlumeno. Teprve koncem dvacátého století se díky technickému zdokonalení a značnému rozmachu v evropských státech začaly i u nás stavět větrné elektrárny. Vedle velkých strojů s vysokým výkonem vyvinuli technici také malé větrné elektrárny, které mohou provozovat i majitelé rodinných domků či drobní podnikatelé.

Kde lze malou větrnou elektrárnu použít

Úspešnost, s jakou bude malá větrná elektrárna provozována, výrazně závisí na jejím umístění. Prostým úsudkem sice dojdeme k závěru, že větrná elektrárna by měla stát v otevřené krajině a nejlépe na vyvýšeném místě. Nejlepší záruku vhodnosti lokality pro výstavbu malé větrné elektrárny získá zájemce proměřením rychlosti větru v dostatečně dlouhém časovém období (vzhledem k rozdílnému charakteru počasí v jednotlivých ročních dobách nejlépe celý rok).
Druhou využívanou možností vyhodnocení vhodnosti lokality je vyhledání jejích souřadnic ve „větrné mapě VAS“ zpracované Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Z mapy pak lze vyčíst dlouhodobé větrné podmínky na dané lokalitě. Dále by měl lokalitu posoudit zkušený odborník. Tento postup je v porovnání s měřením větru rychlejší a levnější. Z hlediska malých větrných elektráren přináší dostatečně spolehlivé výsledky.

Jak malá větrná elektrárna funguje

Způsoby zapojení elektrárny
a) připojení k rozvodné síti
- VěE jako zdroj pro nabíjení akumulátorů

Tento způsob zapojení se využívá zejména pro větrné elektrárny s nejmenším výkonem (cca od 300 W do 8 kW). Elektrická energie vyrobená elektrárnou se ukládá v akumulátoru a kdykoli později muže být využita v nízkonapěťových spotřebicích (osvětlení, rozhlasový přijímač). Energii z elektrárny lze používat i k napájení spotřebičů s napětím 230 V 50 Hz (počítač, televize, lednička), je ovšem nutné zapojit měnič napětí.

Využívá se zejména v místech, kde není možné se připojit k elektrické síti.

- VěE jako zdroj pro kumulační kamna a ohřev vody

Tento způsob zapojení se většinou využívá pro větrné elektrárny s výkonem vyšším než 3 kW. Zapojení je ve srovnání s ostatními případy jednodušší, ale nelze je použít k napájení běžných elektrospotřebičů (kvůli nestálosti větru). Energie vyrobená větrnou elektrárnou se ukládá jako teplo ohříváním vložek akumulačních kamen nebo vody v bojleru.

b) s připojením k síti
- VěE připojená k síti
- dodávka přebytků - paralelní provoz

Tento způsob zapojení se většinou využívá pro větrné elektrárny s výkonem vyšším než 5 kW. Elektřina vyrobená ve větrné elektrárně je pomocí regulačního zařízení přizpůsobena požadavkům spotřebičů a využívána v domácnosti nebo v dílně. V době, kdy nefouká vítr, odebírá uživatel energii ze sítě. Naopak, když elektrárna vyrábí větší množství elektřiny než může její majitel spotřebovat (např. za větrné noci), tak do sítě naopak dodává. Provozovatel pak vedle standardního elektroměru, který měří jeho odběr ze sítě, používá ještě elektroměr druhý, který měří jeho dodávku. S rozvodnými závody si pak vyplatí rozdíl mezi elektroměry.

- VěE pro odprodej veškeré energie do sítěTento způsob zapojení se od předchozího liší tím, že majitel větrné elektrárny všechnu vyrobenou elektřinu prodává do sítě a sám ji nespotřebovává. Svoji spotřebu pokrývá odběrem ze sítě a platí za ni stejně jako ostatní. Zároveň však dostává zaplaceno za elektřinu, kterou díky větrné elektrárně do sítě dodal.
Poznámka: Podle platné legislativy je provozovatel elektrické sítě povinen elektřinu z větrných elektráren odkoupit a zaplatit za ni 2,70 Kč za kilowatthodinu (zákon 458/2000 Sb).

Co elektrárna zvládne

Množství vyrobené elektřiny je pochopitelně plne závislé na počtu větrných dní a rychlosti větru v jejich průběhu. Velmi tedy záleží na větrných podmínkách v lokalitě, kde je elektrárna instalována. Výsledky se mohou značně lišit i v jednotlivých letech.
Zjednodušené výpočty produkce větrných elektráren nedávají spolehlivé výsledky, přesnější je vycházet ze zkušeností s provozem strojů instalovaných v minulosti.
Pro představu o možnostech malých větrných elektráren uvádíme orientační údaje o roční produkci jednotlivých výkonů:

Výkon elektrárny Roční produkce8 kW 15000 až 22000 kWh 10 kW 17000 až 35000 kWh50 kW 90000 až 200000 kWh

Poznámka: vyšší hodnoty odpovídají velmi příznivým větrným podmínkám (průměrné roční rychlosti větru cca. 7 m/s)
Pro srovnání: Roční spotřeba elektřiny v běžné domácnosti se pohybuje kolem 6.000 kWh/rok. V případě, kdy elektřinu používáme i k vytápění a ohřevu vody kolem 30.000 kWh/rok.

Jak postupovat

Přípravné kroky
Záměr stavby je vhodné předběžně konzultovat se stavebním úřadem. Pokud stavební úřad zájemci nesdělí, že existují skutečnosti, které by výstavbě bránily, může přistoupit k hodnocení lokality z hlediska větrných podmínek. Měření větru, případně jiný způsob posouzení lokality, zajistí specialisté dodavatelské firmy. Pokud odborníci lokalitu pro výstavbu elektrárny doporučí, lze přistoupit k dalším krokům.

Formální kroky
Pro stavbu malé větrné elektrárny je nutné stavení povolení. Stavebnímu úřadu je třeba předložit projektovou dokumentaci (zpracování nabízí většina dodavatelů jako součást dodávky). K získání stavebního povolení je nezbytný i souhlas orgánů ochrany přírody a krajiny. Na území chráněné krajinné oblasti je tímto orgánem její správa, na ostatním území příslušný referát životního prostředí. (Poznámka: Větrné elektrárny nelze stavět v prvních zónách národních parků, chráněných krajinných oblastí ani na území státních přírodních rezervací.)
Pokud bude větrná elektrárna připojena k síti, je třeba podat žádost o udělení státní autorizace pro podnikání v energetických odvětvích. Žádost se podává na Energetický regulační úřad. Osoby s technickým vzděláním získávají autorizaci přímo, ostatní musí absolvovat jednoduchý kurz nebo si sjednat zástupce.
Dále je třeba od příslušných rozvodných závodů (Západočeská energetika, Jihomoravská energetika atd.) získat povolení o připojení k síti a uzavřít s nimi smlouvu o odkupu elektřiny. Za předpokladu, že elektrárna splňuje požadované technické parametry, probíhají jednání s rozvodnými závody bez problému.

Výběr dodavatele Firem, které nabízejí dodávku malé větrné elektrárny, působí v České republice zatím pouze několik. Protože žádná z firem nenabízí elektrárny v celém výkonovém rozsahu, je nezbytné v první řadě zjistit, která firma dodává právě zařízení odpovídající našemu záměru. V případě, že takových dodavatelů najdeme několik, porovnáme jejich cenové nabídky, systém záruk a servisní podmínky. Při porovnávání cen je třeba prověřit, zda firma do dohodnuté částky zahrnuje kromě samotné větrné elektrárny i další zařízení nezbytná pro fungování systému.

Rovněž v případě větrných elektráren mohou zájemcům o instalaci poskytnout cenné informace uživatelé, kteří stejné zařízení již několik let provozují. Kontakty na tyto uživatele si zájemce může vyžádat přímo u dodavatelské firmy.

Instalace, obsluha a provoz
U větrných elektráren je před samotnou instalací nutné vybetonovat základ, do kterého bude elektrárna usazena. Tuto stavební část většinou dodavatelské firmy nezajišťují, uživatel ji může provést sám (podle projektu), případně objednat u stavební firmy. Vlastní instalaci, která trvá několik hodin, provede dodavatel větrné elektrárny zhruba tři týdny po vybetonování základu. Dodavatel rovněž při první příležitosti (za příznivých větrných podmínek) provede zkoušku celého zařízení.
Provoz větrné elektrárny je bezobslužný, údržbu, která spočívá ve výměně oleje v převodovce či promazání ložisek, provede uživatel podle pokynů dodavatele. Údržba se provádí v intervalu několika let.

Záruky a životnost
Záruční doba, během které se dodavatelská firma zavazuje k bezplatné opravě případných závad, musí být stanovena ve smlouvě mezi firmou a zákazníkem. Záruční doba v délce dvou let, kterou dodavatelské firmy vesměs nabízejí, je z hlediska zákazníka dostačující.
Životnost malé větrné elektrárny je určena dobou, kdy dojde k opotřebování pohyblivých částí (převodovka, ložiska). Doba životnosti je odhadována na 20 let. Po jejím uplynutí je třeba opotřebované díly repasovat nebo vyměnit.

Finanční náročnost malých větrných elektráren a návratnost vložených peněz
Cena malé větrné elektrárny a dalšího vybavení nutného pro její provoz záleží hlavně na výkonu elektrárny a způsobu jejího zapojení. Konkrétní cenové nabídky na požádání předloží jednotlivé dodavatelské firmy, níže uvedené ceny jsou čistě orientační.
Systém s větrnou elektrárnou o výkonu 8 kW (včetně akumulátoru a měniče) lze pořídit zhruba za 500 tisíc Kč. Elektrárna o výkonu 10 kW přijde na 400 tisíc Kč. Elektrárna o výkonu 50 kW přijde na 1800 tisíc Kč.
Přesnější cenový odhad získáme po konzultaci s dodavatelskými firmami.
Návratnost investice se nejjednodušeji určí v případě, kdy je veškerá elektřina vyrobená elektrárnou prodávána do sítě. Provozovatel větrné elektrárny utrží za každou dodanou kilowatthodinu 2,70 Kč. Pokud tedy například elektrárna o výkonu 10 kW s pořizovací cenou cca 400 tisíc Kč, bude vyrábět v průměru 27 tisíc kWh ročně, vydělá investované prostředky za 5,5 let (při zanedbání inflace). Při lepších větrných podmínkách bude doba návratnosti kratší a naopak.

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
Půjčky

Speciální program na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie v rodinných domech má Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky (Modrá pyramida). Její Ekoprogram spolupracuje se Státním fondem životního prostředí a jeho prostřednictvím lze získat půjčku s úrokem 6,9 %. Podrobné informace lze získat na pobočkách této spořitelny.
Úvěr na stavbu větrné elektrárny lze získat i u České spořitelny, která poskytuje podnikatelské úvěry pod názvem FINESA.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP