Voda je běžnou součástí našeho života, ale její zdroje jsou stále vzácnější

Koloběh vody v přírodě bývá často přirovnáván ke krevnímu oběhu. A přestože krev není voda, možná již velmi brzy budou obě tyto tekutiny stejně vzácné. Voda je nepostradatelnou součástí našeho života stejně jako krev a tak bychom s ní měli i zacházet.

Úměrně k tomu, jak se postupně rozšiřuje veřejná kanalizační síť, mizí z našich vesnic žumpy a septiky. V lokalitách, které leží mimo dosah kanalizačního řádu nebo kde se na něj z nějakého zásadního důvodu nelze připojit, je pro novostavbu rodinného domu nejdůstojnějším, technicky nejdokonalejším a z ekologického, estetického a koneckonců i fi nančního hlediska nejpřijatelnějším řešením instalace domovní biologické čistírny odpadních vod.

Běžně se jí říká čistička a je to vlastně plastový nebo nerezový kontejner s technologickou výbavou, zkompletovaný už ve výrobě. Ukládá se nejčastěji do výkopu, napojí se na potrubí domovní kanalizace. V jeho několika vnitřních funkčních prostorách (nádržích) probíhají pro laika poměrně složité, prakticky plně automatizované mechanicko- biologické procesy, které snad ani nemá smysl podrobněji popisovat. Prostě zde za podpory mikroorganismů dochází k rozkladu organických látek.

Taková čistírna dokáže skutečné divy. Z jedné strany do ní přitékají ty nejhorší splašky a z druhé strany vytéká čistá voda. Tedy téměř čistá - minimálně z 95 procent. Jde o výrobky v široké typové řadě, lišící se provedením i principem čištění a různě dimenzované podle počtu tak zvaných ekvivalentních obyvatel, neboli trvale připojených uživatelů.

Pořízení a osazení čistírny není o mnoho nákladnější než vybudování vyvážecí žumpy, navíc se taková investice poměrně rychle vrací formou ušetřených provozních nákladů. Zatímco žumpu je třeba pravidelně vyvážet, což v ročním součtu znamená dost velkou fi nanční položku, majitel čistírny zaplatí jen za spotřebovanou elektrickou energii (příkon u čistíren odpovídajících svou kapacitou čtyřčlenné rodině se podle konkrétního typu pohybuje většinou mezi cca 40 až 80 W). A pokud se přebytečný usazený kal z čistírny nezužitkuje například v kompostu nebo na přihnojování, stačí jej odčerpat fekálním vozem jednou až dvakrát do roka.

Každé zařízení, z něhož se do povrchových nebo podzemních vod vypouští voda odpadní, je ovšem z legislativního pohledu vodním dílem, jako takové patří do schvalovací kompetence referátu životního prostředí příslušného stavebního úřadu a podléhá vodoprávnímu řízení. To je náročná administrativní procedura vyžadující nejen samostatný projekt pro vodoprávní povolení (může ho mimochodem zpracovat jen projektant s oprávněním na vodohospodářské stavby), ale také celou řadu posudků a vyjádření od různých institucí. Žumpy, která nemá (a ani nesmí mít) odtok a pro níž stačí běžné stavební povolení, se to netýká, ale septiku už ano a samozřejmě i čistírny, i když v jejím případě to někdy až tak jednoznačné být nemusí.

pictures/136-1.jpg Záleží na tom, jak její provozovatel hodlá s vyčištěnou odpadní vodou dále nakládat, a to má zase zpětnou vazbu na typ čistírny a její čisticí výkon. Pokud bude vodu vypouštět do vodoteče, místní dešťové kanalizace, případně ji chce nechat vsakovat do země, vodoprávnímu řízení se nevyhne. Jestliže se ale rozhodne vyčištěnou vodou zavlažovat zahradu nebo ji čerpadlem vracet do provozu domácnosti jako vodu užitkovou, pak by čistírna neměla být považována za vodní dílo a vyžadovala by pouze stavební povolení.

Takové druhotné zužitkování odpadní vody, ale umožní pouze čistírny vybavené speciální filtrací, které mají maximální účinnost a z nichž vychází voda v podstatě zcela čistá, kvalitou srovnatelná s běžnou vodou užitkovou. Nezbytností bude dále akumulační nádrž. Jako zásobník vyčištěné vody lze sice využít i vyvážecí jímku u staršího domu a čistírnu osadit buď před ni nebo přímo do ní (u jednou už stavebním úřadem povolené a zkolaudované jímky půjde dokonce jen o drobnou stavbu s ohlašovací povinností vůči obecnímu úřadu), nicméně je to námět k zamyšlení především pro ty, kteří se teprve chystají stavět a případné rozvody užitkového okruhu budou řešit už v projektu stavby.

Teorie je ale jedna věc a konkrétní podmínky v místě věc druhá. Situaci může zkomplikovat směr toku spodních vod, složení půdy nebo bezprostřední blízkost zdroje pitné vody. Proto je vždy nutné předem konzultovat svůj záměr s příslušným vodohospodářským orgánem. Ten také nakonec určí podmínky zkušebního provozu čistírny (obvykle ročního), během něhož se budou pravidelně odebírat vzorky vyčištěné odpadní vody a provádět potřebná měření a vyhodnocení.

Jaké vlastnosti by měla mít dobrá čistírna odpadních vod

Výrobou čistíren odpadních vod z domácností se u nás zabývá více fi rem a některé z nich s úspěchem svoje produkty prodávají také v zahraničí. Čistírny lze podle způsobu jejich práce v zásadě členit do dvou základních typů.

Čistírny s biofi ltry a biodisky mají obdobný princip čištění - odpadní voda po usazení hrubých nečistot natéká na fi ltry nebo otočné biodisky, na kterých je pevně přisedlá směs mikroorganismů, takzvaný kal. Čistírny s aktivační nádrží pracují na základě promíchávání směsi mikroorganismů (aktivovaného kalu) s odpadní vodou za současného dodávání tlakového vzduchu. Po určité době dochází k oddělení vloček kalu od vyčištěné vody.

Bez ohledu na princip čištění musejí mít všechny typy čistíren odpadních vod některé vlastnosti, v oboru považované za nezbytné. Zejména musejí být vyrobeny výhradně z nekorodujících materiálů, což zásadním způsobem určuje jejich vysokou životnost. S tím souvisejí minimální nároky na údržbu a minimální nebo žádné nároky na odborný servis. Výkonná čistírna musí mít účinnost čištění větší než 95 procent a samozřejmostí je také nehlučný chod. Spotřeba elektrické energie musí být menší než 1 kW na kubík vyčištěné vody. Čistírny by měly mít také parotěsné provedení, které vyloučí případný zápach, třebaže dobrá čistírna by měla pracovat bez jakýchkoli nepříjemných průvodních jevů. Důležitá je schopnost dlouhodobé funkce bez přítoku splašků a naopak také schopnost zvládnout případný nárazový přítok. Musí se také obejít bez mimořádných opatření pro zimní provoz a musí mít rovněž možnost jednoduchého vytěžení usazenin bez použití fekálního vozu.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP