Vytápění na pevná paliva

V péči o člověka je nutno vytvořit hospodárným způsobem příznivé pracovní a odpočinkové prostředí i za zhoršených klimatických podmínek v topném období od podzimu do jara. Pohoda prostředí je nutná pro fyziologické potřeby lidského těla v návaznosti na duševní činnost.

Pokud pomineme pracovní prostory a byty vytápěné z centrálních zdrojů, pak nám zůstanou rodinné domky a samostatně vytápěné byty. V této oblasti dochází permanentně k modernizaci tepelných zdrojů s využitím ekologických paliv, např. plynu, olejů a elektřiny. Přesto na prvním místě zůstávají stále ještě pevná paliva – dřevo, uhlí, koks.

I v této oblasti dochází k technickému a technologickému pokroku u kotlů pro etážové a ústřední vytápění. Hlavní důraz je kladený na životní prostředí s úkolem minimalizovat množství škodlivých emisí, kterých je u pevných paliv mnohokrát více než u plynu nebo oleje. Platné předpisy sice stanoví max. hodnoty emisí, ale každý výrobce se snaží zkonstruovat kotel s minimálními emisemi hluboce pod stanoveným limitem.

V současné době se dostávají do popředí kotle na pevná paliva spalující biomasu – dřevo, dřevěné brikety, dřevěný odpad, slámu apod. Za posledních 20 let se značně změnila konstrukce klasických kotlů na uhlí, kde rozdělením spalovacího vzduchu na primární, sekundární a terciální ve spojení s dobrým promísením se spalinami ve spalovací komoře dochází k velmi dobrému spalování. Poslední novinkou u ocelových kotlů je spřažená regulace primárního a sekundárního vzduchu ovládaná automaticky dusivkou podle požadované teploty vytápěcí vody. Další výhodou těchto kotlů je roštování po celé spodní ploše spalovací komory, kdy nedochází ke smíchání žhavého paliva s popelem, ale jenom k jeho sesuvu na rošt. Toto uspořádání urychluje roztopení kotle, a tím zkracuje dobu zhoršeného spalování po roštování. Pro takové řešení se nejlépe osvědčily otočné rošty, které lze ovládat i při uzavřeném kotli. Tento systém zabraňuje úletu popílku do prostředí kolem kotle. Velmi důležitý je výběr kotle s ohledem na tepelné ztráty vytápěného objektu, vytápěcí soustavu, palivo, obsluhu a
finanční možnosti investora.

V současné době je na našem trhu několik typů kotlů a jejich výběr je zapotřebí konzultovat s odborníkem - projektantem. Pro vyšší pohodlí a přijatelnou cenu se stále více používá jako palivo černé uhlí, které má vysokou výhřevnost s nízkým procentem popela. Spalování koksu je taktéž výhodné, ale někdy vznikají problémy s nespálenými zbytky a škvárováním. Současná cena hnědého uhlí již neodpovídá jeho kvalitě a výhřevnosti.

Do popředí se stále více dostávají kotle na spalování biomasy, hlavně dřeva. Pro toto palivo jsou na našem trhu dva typy kotlů.
1. Univerzální s horkou spalovací komorou. V těchto kotlích lze spalovat dřevo až do vlhkosti 30 % i všechna ostatní pevná paliva. Tyto kotle nepotřebují pro svůj provoz elektřinu.
2. Speciální kotle na zplyňování dřeva systémem pyrolýzy. Tyto kotle spalují jenom suché dřevo do vlhkosti 15 % v automatickém provozu po naložení dřeva. Regulace těchto kotlů je stejná jako u kotlů na plyn podle prostorové teploty a provozu kotle. Výhodou palivového dřeva je velmi malé množství popela, který se z kotlů vybírá za 3 až 7 dnů.

Z uvedeného je zřejmé, že i pevná paliva se dají spalovat v některých kotlích s relativně nízkými emisemi, pokud se správně zvolí typ a splní základní podmínky pro provoz těchto kotlů.

M. V.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP