Z historie chalupaření

Už výrazněji zasahují chalupáři v poválečném období 1945 – 1946. Zřejmě nejznámějším chalupářským centrem, které vzniklo hned po druhé světové válce v Orlických horách, jsou Říčky, kde se vytvořila početná komunita chalupářů.

Zakotvili zde známí malíři, spisovatelé, skladatelé, učitelé, úředníci. Někteří s Orlickými horami byli v kontaktu ještě v době první československé republiky. Následuje Nebeská Rybná, Pěčín, Slatina, Klášterec nad Orlicí, Pastviny, Deštné v Orlických horách, Olešnice a další místa. První chalupáři přicházejí většinou z Prahy, Hradce Králové, ale i z blízkého Nového Města, Náchoda, Rychnova nad Kněžnou. První zájemci získávají chalupy za symbolickou cenu pohybující se od několika stovek do jednoho tisíce poválečných korun. Zájemci se stávají majiteli chalupy dekretem Národního pozemkového fondu v Praze. Chalupáři se v této době zúčastňují osídlování vylidněného pohraničí po vystěhování obyvatel německé národnosti. Jejich početné zastoupení se pohybuje od 1 do 10 %. Noví osídlenci s přechodným pobytem sledují o víkendech či dovolené zájem rekreační. Na druhou stranu zde byli „usedlíci“, kteří sledovali především cíle hospodářské a podnikatelské v oblasti zemědělské výroby.

Padesátá léta, zejména jejich druhá polovina, znamenají další etapu rozvoje „chalupaření“. Městský obyvatel začal v této době objevovat velké rezervy stavebního fondu vesnických sídel – chalup. Počátky masové rekreační chalupářské kolonizace byly pomalé. Stále zde trvaly ještě majetkoprávní překážky, které souvisely zejména s vazbou povinných odvodů, a to jak živočišných, tak rostlinných dodávek. Přes tyto administrativní zábrany, které ve vnitrozemí byly daleko důsledněji dodržovány, dochází v podmínkách Orlických hor ke zřetelnému rozmachu nástupu chalupářů v masovém měřítku. Noví majitelé získali chalupy koupí - především od státních statků, lesních správ a MNV. Usedlosti byly ve většině případů ve špatném stavu, a jelikož uvedené organizace neměly zájem na jejich další opravě a údržbě, byly určeny k dožití. V Deštném v Orlických horách přibylo více jak 20 % nových držitelů rekreačních chalup. Lze říci, že celkový počet dosáhl téměř třetinu celkového počtu dnešního stavu. „Noví konzumenti“ chalup v podmínkách obce Deštné přišli tentokráte z bližších míst - z Českého Meziříčí, Kostelce nad Orlicí, Dlouhé Vsi, Opočna apod. Ze vzdálenějších míst přibylo město Brno a Pardubice.

Dokončení kolektivizace zemědělství na konci padesátých let a rozvoj velkovýroby v šedesátých letech, umožnily snížení potřeb pracovních sil venkovského obyvatelstva zabývajícího se zemědělstvím. Stejně tak uvolnily mnoho stavebních fondů, které čekaly na nové uplatnění v rekreační oblasti. Právem lze označit období šedesátých let jako období „chalupářské exploze“ v oblasti Orlických hor. V této době počet chalup k rekreaci dosáhl více jak 90 % stávajícího počtu.

Sedmdesátá a osmdesátá léta jsou pak charakteristická totálním nedostatkem chalup, jejich usilovným sháněním a přeplácením skutečné hodnoty. V místech, kde byla ještě povolena individuální výstavba k rekreačním účelům, probíhala stavba nových chalup.

S individuální reakcí se postupně rozvíjela i forma využívání chalup a bývalých hospodářských objektů k organizování hromadné rekreace jednotlivými průmyslovými závody, různými institucemi, úřady a ústavy. Se současným vývojem potřeb rekreace, s neustále rostoucími nároky na rekreační zařízení, se zvyšujícím se volným časem, nabývá rozhodujícího významu i forma hromadné, kolektivní rekreace. Už na počátku „chalupaření“ najdeme příklady využití chalup ke společné rekreaci. V Deštném v O. h., rekreačním a turistickém centru, z celkového počtu 338 domů a objektů (kromě chat, které nejsou do tohoto počtu zahrnuty) je celkem určeno 122 chalup k rekreaci, z toho 30 objektů je majetkem a zařízením společným. Kolektivní podniková rekreace tvoří téměř plnou čtvrtinu celkového počtu všech chalup používaných k rekreaci. Zákazem individuální výstavby rekreačních nových chalup a povolením jen podnikových chat, zájem o individuální chalupy ještě vzrostl.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP